Thursday, October 25, 2012

איך מקימים מפלגה

הכללים להקמת מפלגה חדשה במדינת ישראל קבועים בחוק המפלגות

אנחנו מקימים מפלגה פדרלית - ברית ישראל-פלסטין - איך עושים זאת?

כדי לרוץ לכנסת, אנחנו צריכים:


 חוק המפלגות
נחקק ב- 1992 וקובע כי מפלגה הרוצה להתמודד בבחירות לכנסת צריכה להירשם כחוק אצל רשם המפלגות. כמו כן אוסר חוק המפלגות על רישום מפלגות שמטרתן, בגלוי או במשתמע, לעשות פעילויות לא חוקיות, להסית לגזענות, להטיף לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או לתמוך במדינת אויב או ארגון טרור הפועל נגד מדינת ישראל., ואלה עיקרם:

 מפלגה יכולה להכיל עד מאה חברים, על כולם להיות אזרחי ישראל. חברים אלה רשאים להתאגד ולרשום בפנקס המפלגות את מפלגתם חדשה. לרוב מפלגה סובבת סביב דעה, דרך חיים או אמירה המשותפת לכל האנשים האלו.

 את הבקשה לאישור ורישום מפלגה יש להגיש לרשם המפלגות בצורה מסודרת רשמית, הכוללת את שם המפלגה, מטרותיה, ובנוסף את השם, מספר הזהות, שנת הלידה, הכתובת והעיסוק של כל אחד מחבריה.

 רישום המפלגה עולה כ-1,800 ₪ ויש לצרף לכך אישור על תשלום הוצאות פרסום בגובה כ-70 אלף ₪.

כדי להקים מפלגה אתם צריכים 100 חתימות של אזרחים, מאומתות ע"י עורך-דין. כל אימות של חתימה אצל עו"ד עולה 160 ש"ח (שכר-טרחה לעו"ד). כלומר - אתם צריכים לפחות 16000 ש"ח, אלא-אם-כן אתם מכירים עו"ד שמוכן לעשות את זה בהתנדבות...

 רשם המפלגות בודק האם ניתן לאשר את המפלגה, או שמא יש לפסול אותה. מפלגה תיפסל במקרים הבאים:
- אם במטרותיה עלולה להתפרש שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
- אם יש בפעולותיה הסתה  לגזענות, תמיכה במדינה אויבת או ארגון טרור
- אם יש חשש לכך שהיא משמשת באופן סמוי לפעילויות לא חוקיות

 אם אישר הרשם את המפלגה, הרי שנוצרה מפלגה חדשה וכל אזרח ישראלי מעל גיל 18 רשאי להצטרף אליה.

 כל מפלגה רשאית להגיש את מועמדותה בבחירות לכנסת, על ידי הגשה של רשימת מועמדים מטעמה לאישור ועדת הבחירות המרכזית. מפלגה לא חייבת להתמודד בבחירות, אם כי רוב המפלגות קמות על מנת לנסות להיבחר לכנסת.


No comments:

Post a Comment